MRG3P/MRG1P
MRA3P
MRF1P
MRU3P
MTR01/MTR02
MRI01T/MRI05T/MRI25T
MRL01
Dokumenty

MRG3P 3F, 1F asymetrické a napěťové relé

Asymetrické a napěťové relé MRG3P je určeno k hlídání asymetrie, výpadku a sledu fází L1,L2,L3.

Přístroj MRG1P je jednofázová varianta bez hlídání asymetrie a sledu fází. Firmware MRG1P tyto funkce neobsahuje.

Dále relé hlídá požadovanou minimální a maximální napěťovou úroveň.

Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 8A.

Funkce 

 

Monitoring Umax/Umin napětí: 

Pokud je napětí všech tří fází mezi nastavenými hodnotami Umax a Umin, svítí pouze zelená LED a výstupní relé je sepnuto. Jestliže napětí kterékoliv fáze vybočí z nastavených mezí, rozbliká se červená LED a výstupní relé vypne. Blikání LED signalizuje fázi, na které došlo k poruše. Nastavení časové prodlevy určuje zpoždění detekce poruchy. Trvá-li tedy porucha kratší dobu než je nastavené zpoždění, relé na ni nereaguje. Návrat po ukončení poruchy je za pevný čas 5s, červená LED přestane blikat, a výstupní relé sepne. Hystereze překlápění je pevně nastavena na 5V. Pokud je Umax nastaveno na OFF, hlídá se pouze podpětí. Pokud je Umin nastaveno na OFF, hlídá se pouze přepětí.

BMR relé MRG3P funkce

 

Monitoring výpadku fáze

Jestliže jsou k dispozici všechny fáze, červená LED je zhasnuta a výstupní relé je sepnuto. Jestliže dojde k výpadku některé z fází, tak po uplynutí nastaveného intervalu T doby trvání chyby, výstupní relé rozepne (bliká červená LED). Relé opět sepne (zhasne červená LED) po odeznění chyby, za pevný čas 5s. Za výpadek fáze je požadován pokles napětí v kterékoliv fázi pod 165V. Při nastavení nulového zpoždění T je reakce na chybu cca 100ms.

 BMR relé MRG3P funkce

 

Monitoring sledu fází (pouze MRG3P)

Jestliže jsou k dispozici všechny fáze ve správném sledu, červená LED nesvítí a výstupní relé je sepnuto. Jestliže dojde ke změně pořadí některé z fází, červená LED se rozsvítí a výstupní relé rozepne.

 BMR relé MRG3P funkce

 

Monitoring asymetrie (pouze MRG3P)

Jestliže je asymetrie napětí pod nastavenou úrovní, červená LED nesvítí a výstupní relé je sepnuto. Jestliže dojde k překročení nastavené maximální hodnoty asymetrie, červená LED se rozbliká a výstupní relé rozepne. Pokud je nastaveno časové zpoždění T dojde k indikaci chyby až po této době. K obnově dojde za 5s po odeznění chyby. Pokud je asymetrie nastavená na OFF, nehlídá se.

 BMR relé MRG3P funkce

BMR relé MRG3PVlastnosti přístroje:
 • Rozměr 1-modul na DIN lištu
 • Všechny funkce v jednom přístroji
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

MRA3P 3-fázové monitorovací relé s diagnostikou poruchy

Přístroj je určen k hlídání sledu fází L1, L2, L3, výpadku kterékoliv z fází a současně umožňuje hlídat jejich asymetrii.

Relé je vybaveno vizuální diagnostikou poruchy. MRA3P je určeno zejména k ochraně 3-fázových motorů.

Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 8A.

Funkce

Po připojení k napájecímu napětí se rozsvítí zelená LED. Je-li zachován správný sled fází, jsou-li k dispozici všechny tři fáze ve správném sledu a je-li dodržena požadována asymetrie, výstupní relé sepne (kontakt 15-18) a červená LED je zhasnuta. Chybí-li jedna z fází nebo je porušen jejich sled nebo je překročena nastavená asymetrie, červená LED signalizuje typ poruchy a relé vypne (kontakt 15-16). Za výpadek fáze je požadován pokles napětí v kterékoliv fázi pod 165V. Detekce a reakce na chybu je menší než 100ms.

 

BMR relé MRA3P funkce

BMR relé MRA3PVlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

MRF1P frekvenční relé

Přístroj je určen k hlídání frekvence sítě.

Relé je vybaveno výstupním přepínacím kontaktem 5A.

Funkce

Po správném připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená LED. Pokud se měřená frekvence nachází v nastaveném rozmezí, je spuštěno časování pro restart (t2). To je signalizováno krátce blikající žlutou LED. Po uplynutí doby pro restart, sepne výstupní relé a žlutá LED svítí trvale. Dostane-li se frekvence mimo nastavený rozsah, spustí se prodleva pro indikaci poruchy (t1). Tato doba je signalizována krátce pohasí- nající žlutou LED. Po vypršení této doby relé rozepne a žlutá LED v případě, že frekvence je vysoká, bliká symetricky s frekvencí 0,5sec. V případě, že kontrolovaná frekvence je nižší než nastavená hodnota, žlutá LED zhasne. Jakmile se frekvence vrátí do požadovaného rozsahu, spustí se zpoždění pro restart a po jeho vypršení relé sepne a žlutá LED se rozsvítí.

BMR relé MRF1P funkce

BMR relé MRF1PVlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

MRU3P 3-fázové monitorovací relé s nastavitelnou napěťovou úrovní

Monitorovací relé hlídá nastavenou napěťovou úroveň. Přístroj lze použí k hlídání jak přepětí, tak i podpětí. Použitelné pro jednofázové a třífázové sítě. Lze nastavit časovou prodlevu po připojení napájení 0-15min. Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 8 A.

Funkce

Relé hlídá napětí ve všech třech fázích proti nulovému vodiči. Po připojení napájecího napětí se rozsvítí zelená LED. Jestliže je napětí v některé fázi pod nastavenou úrovní, žlutá LED nesvítí a výstupní relé je rozepnuto. Jestliže napětí ve všech fázích překročí nastavenou úroveň plus 5% hystereze, rozsvítí se žlutá LED a výstupní relé sepne. Hlídaná úroveň napětí se nastavuje trimrem na čelním panelu přístroje v rozsahu 160 - 240V. Hystereze překlápění je pevně nastavena na 5% z měřené hodnoty. Při 1-fázovém připojení se propojí svorky L1, L2 a L3.

BMR relé MRU3P funkce

BMR relé MRU3PVlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

MTR01, MTR02 monitorovací termistorové relé

Relé hlídá teplotu vinutí motoru na základě měření odporu termistoru PTC, který je zabudován v motoru. Přístroj kontroluje hlídání zkratu nebo odpojení čidla. 

MTR01 nemá galvanicky oddělené měřící vstupy. Napájení VAC 89-264V. Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 8A.

MTR02 je vybaveno galvanicky oddělenými měřícími vstupy. Napájení VAC 89-264V. Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 16A.

MTR0124 je 24V varianta produktu. Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 8A.

Funkce

Jestliže teplota motoru nepřekročila maximální mez (této teplotě odpovídá odpor termistoru 3.3kOhm), svítí zelená LED a jsou sepnuty kontakty 15-18. Jakmile dojde k přehřátí vinutí motoru (odpor termistoru je větší než 3.3kOhm), rozsvítí se červená LED a sepnou se kontakty 15-16. K následnému vypnutí relé dojde v momentě ochlazení vinutí motoru (odpor termistoru je menší než 1.8kOhm) a současném stisku tlačítka RESET. Tato funkce slouží k zabránění samovolného spuštění motoru. Lze ji vyblokovat propojením svorek T1,R1 (AUTORESET). Je možné také použít svorky T1,R1 pro připojení vnějšího resetovacího tlačítka, které má následně stejnou funkci, jako tlačítko na přístroji. Jestliže je vstup PTC zkratován, dojde také k ALARMu a tím k sepnutí kontaktů 15-16.

BMR relé MTR01 funkce

BMR relé MTR01Vlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

MRI01T, MRI05T, MRI25T měřící proudové relé s časovým zámkem

MRI01T hlídá na měřících svorkách protékající stejnosměrný nebo střídavý proud. Lze nastavit proudový rozsah 0.1A až 1A.

MRI05T hlídá na měřících svorkách protékající stejnosměrný nebo střídavý proud. Lze nastavit proudový rozsah 0.5A až 5A.

MRI25T hlídá na měřících svorkách protékající střídavý proud. Lze nastavit proudový rozsah 2.5A až 25A.

Přístroj je určen pro měření proudů v obvodech s převažující odporovou zátěží.

Měřící svorky jsou galvanicky odděleny od napájení. Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 16A.

Funkce

Jestliže je překročena nastavená hodnota proudu, dojde k sepnutí výstupního relé. Jestliže se velikost měřeného proudu vrátí pod nastavenou úroveň mínus pevná hystereze 10%, výstupní relé vypne. Pokud je navíc nastaven čas, dojde k vypnutí relé až po uplynutí nastavené doby 't'. Hystereze odstraňuje zakmitávání relé při hraničních hodnotách proudu. Poloha OFF vypíná měření proudu, výstupní relé je vypnuto, žlutá LED nesvítí. Sepnut kontakt 16-15.

BMR relé MRI05T funkce


BMR relé MRI01T
BMR relé MRI05T
BMR relé MRI25T
Vlastnosti přístroje:
 • MRI25T v 1-modulu na DIN lištu
 • Časový zámek
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Napájení VAC 89-264V
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

MRL01 hladinové relé

MRL01 je dvoufunkční hladinové relé určené k hlídání maximální nebo minimální hladiny vodivé kapaliny v nádobě.

Relé může být použito k dočerpávání kapaliny (funkce UP) nebo k odčerpávání (funkce DOWN). Pokud je nádoba z vodivého materiálu, lze ji použít místo sondy GND.

K měření je použito střídavého proudu, tím je zabráněno elektrolýze kapaliny a oxidaci sond.
Relé je vybaveno jedním výstupním přepínacím kontaktem 8 A.

Funkce

PUMP UP (Dočerpávání)
Pokud dojde k poklesu hladiny pod minimální mez a tento stav trvá více než 1.5s, sepne relé dočerpávající čerpadlo. V momentě, kdy je překročena maximální mez po dobu více než 1.5s, relé vypne.


PUMP DOWN (Odčerpávání)
Pokud dojde k překročení hladiny nad maximální mez a tento stav trvá více než 1.5s, sepne relé odčerpávací čerpadlo. V momentě, kdy je hladina pod minimální mezí po dobu více než 1.5s, relé odčerpání vypne.

BMR relay MRL01 fce

BMR relé MRL01Vlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Vysoká citlivost, pracuje i v čistých studnách
 • Napájení VAC 89-264V
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality