Popis
Soustavy-servisní listy
Dokumenty

Ekvitermní regulátor ETR26 je určen k automatické regulaci teplovodních topných systémů. Funkce regulátoru ETR26 je založena na ekvitermní regulaci teploty topné vody v jednotlivých zónách. Princip ekvitermní regulace spočívá v nalezení optimální teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě tak, aby byla ve vytápěné zóně dosažena požadovaná teplota. Pro správnou funkci tohoto způsobu regulace je třeba nalézt závislost mezi venkovní teplotou vzduchu a teplotou vody na vstupu do topné zóny soustavy, která je popsána tzv. ekvitermní křivkou. Tato závislost je ovlivněna tepelně-izolačními a tepelně-akumulačními vlastnostmi vytápěného objektu.

Ekvitermní regulátor ETR26 je zkonstruován jako velice univerzální regulátor. Soustava je definována pomocí softwarových prvků - objektů a jejich vlastností. Lze ho tedy použít k regulaci celé řady různých topných soustav, které vzniknou na zakázku uživatelů.

 • ETR26-ETR26E6Ekvitermní regulátor BMR ETR26

Regulátor je funkčně rozdělen do několika regulačních částí:

 1. Regulace topného zdroje na pevná paliva, plyn či elektřinu (pokud je zdroj součást soustavy)
 2. Regulace ohřevu vody v akumulační nádrži (pokud je součást soustavy)
 3. Regulace ohřevu teplé užitkové vody (pokud je součást soustavy)
 4. Regulace teploty vody do vytápěných zón (podlahy, radiátory)

Základní jednotka regulátoru ETR26 má 6 vstupů a 7 výstupů. Počet vstupů a výstupů lze rozšířit pomocí až 4 externích modulů na max. 30 vstupů a 31 výstupů (každý externí modul má 6 vstupů a 6 výstupů). Externí moduly jsou ovládány základní jednotkou pomocí sériové komunikace.

Vstupy regulátoru jsou nastavitelné:

 • analogové – pro připojení čidel na měření teploty (NTC či PT)
 • digitální – pro ovládání některých funkcí přístroje pomocí externích spínačů

Digitální vstupy jsou zpracovány softwarově prvkem HWkontakt, který umožňuje nastavit vlastnost kontaktu (N_OPEN, N_CLOSE).

Výstupy regulátoru jsou reléové lze je nakonfgurovat:

 • digitální – spíná a rozpíná relé
 • analogové – výstupní napět 0 – 10V (pouze externí moduly)

Relé u digitálních výstupů jsou ovládána softwarovými prvky nazvanými 'Spínače'. Spínače rozšiřují vlastnost výstupů o následující funkce:

 • minimální doba v sepnutém stavu
 • minimální doba v rozepnutém stavu
 • spínání podle časového programu (v každém dni až 8 čas. intervalů)
 • lze defnovat dobu, po kterou musí trvat požadavek na sepnutí výstupu, aby došlo k aktvaci relé 

Základní jednotka má svorky pro 2 sériové kanály. Jeden kanál slouží ke komunikaci s externími moduly, druhý ke komunikaci s dalšími externími zařízeními protokolem MODBUS (PC či další rozšiřující moduly).

Jednotka se ovládá čtyřmi tlačítky (UP, DOWN, SET, ESC). Na displeji se zobrazuje aktuální čas a datum. Lze na něm zobrazit aktuální stav jednotlivých regulačních částí soustavy.

Parametry soustavy ovlivňující regulaci soustavy se nastavují v Menu přístroje. Menu je rozděleno na část Uživatelskou a část Servisní. Přístup do servisní část menu je podmíněn zadáním přístupového hesla. Při zadání nesprávného hesla si lze hodnoty parametrů prohlížet, ale nelze je měnit. Uživatelská číst je přístupná bez zadání hesla a jsou zde parametry, které může nastavovat koncový uživatel. V této část se zobrazují pouze parametry týkající se pouze zvolené soustavy. V servisní části jsou pouze servisním technikům přístupné všechny dostupné parametry regulátoru.

Nesprávné nastavení některých parametrů může způsobit chybnou funkci regulátoru, případně způsobit poškození topných prvků ve vytápěných zónách.


Určení regulační teploty
Měření vnější teploty probíhá každou sekundu. Teplota uvnitř objektu se však nemění stejně rychle jako teplota vnější, protože změny uvnitř závisí na tepelně izolačních a tepelně akumulačních vlastnostech vytápěného objektu.

Tyto vlastnosti budovy musí být zadány v servisním menu jako typ budovy (těžká, lehká).

Pro vlastní regulaci se nepoužívá přímo naměřená teplota vnějšího vzduchu, ale tzv. geometriiká teplota, která kombinuje naměřenou vnější teplotu s teplotou vypočtenou jako klouzavý průměr za určitý čas (tento čas se nastavuje též v servisním menu) a zahrnuje nastavený typ budovy.

Ekvitermní křivka
Jak již bylo v úvodu řečeno, pro správnou funkci regulace je třeba nalézt závislost mezi venkovní teplotou vzduchu a teplotou vody na vstupu do topné zóny soustavy. Regulátor umožňuje výběr buď uživatelem defnované křivky, nebo křivky na základě výpočtu vycházejícího z teorie regulace otopných soustav.

 • Uživatelem defnovaná ekvitermní křivka (lze jich definovat až 8) – je dána 3 body. Křivka určuje závislost mezi teplotou venkovního vzduchu a jemu odpovídající požadované teplotě vody do dané topné zóny. V následujícím grafu je na ose x venkovní teplota, na ose y požadovaná teplota vody v otopné zóně.
  • ekvi-krivka1Ekvitermní uživatelská křivka


 • Křivka vypočtená z teorie vyžaduje zadání těchto parametrů:
  - minimální teplotu venkovního vzduchu pro výpočet
  - strmost křivky - teplota vody v otopné zóně při minimální teplotě vzduchu. Je-li strmost nastavena na 0, předpokládá se použití uživatelem defnované křivky
  - výpočtová teplota (požadovaná teplota v ref. místnosti)
  - teplotní exponent soustavy - koeficent charakterizující otopné prvky otopné zóny
  - posunutí křivky – posun vlevo či vpravo ve směru osy x
 • V následujícím příkladu je soustava křivek pro různé strmosti při:
  - minimální teplotě venkovního vzduchu pro výpočet -20°C
  - vnitřní výpočtové teplotě 20°C
  - teplotním exponentu soustavy 1,3 (obvyklá hodnota pro radiátory)
  • ekvi-krivka2Ekvitermní výpočtová křivka


Ekviterm
Softwarový prvek, který je zodpovědný za správu ekvitermních křivek. Kromě zadávání parametrů křivek také vypočítá požadovanou teplotu otopné vody odpovídající vnější teplotě vzduihu podle defnované křivky. Výsledek práce Ekvitermu využívají aktvní regulační prvky. V regulátoru lze použit až 12 nezávislých ekvitermů.

U aktvních prvků soustavy, které využívají prvek Ekviterm, lze defnovat časový program pro realizaci útlumu topení (křivka se posune o požadovaný počet °C dolů). Časový program může být denní (každý den v týdnu stejný program) nebo týdenní (každý den jiný program). V každém dnu lze defnovat až 8 časový intervalů pro střídání komfortu a útlumu. Časových programů lze v regulátoru defnovat až 24.

V regulátoru se dále používají softwarové objekty pro regulací prvků soustavy:

 • Kotel na pevná paliva
 • Elektrický, plynový kotel
 • Kaskáda až tří elektrických či plynových kotlů
 • Akumulační nádoba
 • Bojler na ohřev TUV
 • Směšovací (rozdělovací) ventl – mix (až 10 nezávislých ventilů)
 • Třícestný ventil (až 8 nezávislých ventilů)


Vlastnosti těchto objektů a jejich nastavení jsou popsány v servisním listu pro každou otopnou soustavu zvlášť.

ETR26 obsahuje několik předdefinovaných soustav zapojení topných zdrojů. Další soustavy jsou průběžně implementovány dle požadavků zákazníků.

Přehled jednotlivých soustav:

Soustava odkazPopis
Soustava č.1Regulátor ETR26 v tomto zapojení je schopen regulovat soustavu vybavenou kotlem na tuhá paliva; řídí ekvitermně nabíjení elektrické akumulační nádrže a dále ekvitermně řídí teplotu vody do otopné soustavy pomocí směšovací armatury. Dále je schopen sledovat přehřátí kotle a aktivovat alarmový výstup regulátoru pro indikaci tohoto stavu. Otopná soustava může být tvořena radiátory nebo kombinací podlah a radiátorů.
Soustava č.2Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci tepelných zdrojů na tuhá paliva se schopností vlastní částečné regulace a k regulaci přípravy TUV.
Soustava č.3Zapojení regulátoru ETR26 dle schéma č.3 slouží k regulaci otopných soustav; kde jsou potřeba dva nezávislé ekvitermní regulátory; např. kombinace otopné soustavy s radiátory a podlahového vytápění. Regulátor v tomto zapojení není schopen řídit tepelný zdroj.
Soustava č.4Zapojení regulátoru podle varianty A lze použít k regulaci soustav obsahujících jako tepelný zdroj kaskádu tří plynových nebo elektrických kotlů; bojler na ohřev TUV a směšovací ventil pro výstup do otopné soustavy. Schéma obsahuje více variant.
Soustava č.5Připravuje se ...
Soustava č.6Regulátor ETR26 v tomto zapojení je schopen regulovat soustavu vybavenou kotlem na tuhá paliva; řídí nabíjení akumulační nádrže a bojleru na TUV a dále ekvitermně reguluje teplotu vody do otopné soustavy pomocí směšovací armatury.
Soustava č.7Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci soustavy s kotlem na pevná paliva; akumulační nádrží (i s elektroohřevem); bojlerem pro přípravu TUV a k ekvitermní regulaci teploty vody do dvou topných okruhů (podlahy/radiátory).
Soustava č.8Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci tepelných zdrojů na tuhá paliva se schopností vlastní částečné regulace a k regulaci přípravy TUV.
Soustava č.9Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci tepelných zdrojů na tuhá paliva se schopností vlastní částečné regulace a k regulaci přípravy TUV. Čtyřcestný ventil.
Soustava č.10Regulátor ETR26 přepíná pomocí třícestného ventilu vodu pro ohřev vody do otopné soustavy s radiátory a do výměníku pro ohřev teplé užitkové (TUV) bojleru.
Soustava č.11Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci soustavy s krbovými kamny pro přípravu TUV; ekvitermnímu nabíjení akumulační nádrže a k ekvitermní regulaci teploty vody do topných okruhů. Pokud se netopí v krbu; nabíjí se akumulační nádrž pomocí elektrokotle.
Soustava č.12Zapojení regulátoru ETR26 dle schéma č.12 slouží k regulaci otopné soustavy pro nezávislou ekvitermní regulaci tří otopných okruhů.
Soustava č.13Zapojení regulátoru ETR26 v tomto schématu je určeno k regulaci soustavy s akumulační nádrží jako zdrojem tepla (nabíjení je řešeno mimo ETR26) se dvěma kombinovanými bojlery pro přípravu TUV a k ekvitermní regulaci teploty vody do dvou topných okruhů.