Popis HJx
Varianty
Zapojení
Dokumenty

Popis

Přístroj řady HJRX monitoruje střídavý proud procházející přes měřící kanály a indikuje jeho překročení rozepnutím příslušného kontaktu relé.

Tato nová řada HJRX nahrazuje předchozí řadu HJ, která již není k dispozici.

Vyrábí se ve dvou variantách:

  • HJ103RX / HJ306RX pro přímé měření do 100A.
  • HJ113RX / HJ316RX pro nepřímé měření pomocí měřících transformátorů proudu X / 5A. Nepřímé měření slouží k měření velkých proudů redukovaných měřícím proudovým transformátorem s daným poměrem.
Přítomnost napájecího napětí a stav jednotlivých relé je indikován pomocí LED diod na čelním panelu přístroje.
 

MTP měřící transformátory proudu

Pro měření proudu pro HJ103RX / HJ306RX se používají měřící transformátory proudu (MTP) typ 100A / 333mV.

Pro měření proudu pro HJ113RX / HJ316RX se používají měřící transformátory proudu (MTP) typ 5A / 333mV.

Oba typy MTP mají dělené jádro a jsou rozebiratelné. Umožňují jednoduchou montáž na fázový vodič bez nutnosti jeho odpojení. Tento typ MTP je možné bezpečně odebrat z vodiče bez nutnosti zkratování měřícího obvodu před odpojením, jako je vyžadováno u klasických měřících transformátorů proudu X / 5A.

  • CurrentTransformer100A-033VXHSCTT16100Proudový tranformátor pro BMR HJRX přístroje
 
Funkce

Proud všech tří měřených fází je digitalizován a z naměřených hodnot je pomocí DFT (diskrétní Fourierova transformace) vypočítána efektivní hodnota proudu. Pokud je tato hodnota větší než nastavená přepínačem DIP, opakuje se měření po 200ms a pokud je i následná hodnota proudu větší než nastavená, je vypnut stupeň č.1. Při následujícím měření je určen pokles (úbytek) proudu, který způsobilo vypnutí stupně č.1 a tato hodnota je uložena. Jestliže i nadále zůstane hodnota měřeného proudu nad nastavenou mezí, je po 3 sekundách vypnut stupeň č.2 a je uložena hodnota poklesu proudu způsobena odepnutím stupně č.2.

Opětovné sepnutí daného stupně nastane za podmínky, kdy aktuálně změřená hodnota proudu plus úbytek proudu patřičného stupně plus 1A je menší než nastavené proudové maximum.

Pokud bylo odpojeno více stupňů, je přednostně vyhodnocován stupeň, který byl vypnut dříve. Není-li však pro něj výše uvedená podmínka splněna, je vyhodnocen další stupeň v pořadí.

Tento postup měření eliminuje reakci hlídače na zkrat i na přechodové proudové děje, které se vyskytují např. při rozběhu elektroměrů.

Použitá metoda měření umožňuje velice solidní přesnost i u proudů se zkresleným, nesinusovým průběhem.

  • HJ_principPrincip funkce regulátoru BMR HJ
  • HJ306RXHlídač jističe BMR HJ306RX

Výhody přístroje:

  • Snížení hodnoty hlavního jističe
  • Snížení poplatku dle jmenovité hodnoty hlavního jističe
  • Regulace odběrových špiček
  • Jednoduchá montáž a nastavení

Vyrábí se ve dvou typových řádách:

Produkt Popis
HJ103RX HJ103RX, HJ113RX měří proud ve všech třech fázích, má však k dispozici jen jeden regulační kanál s možností ovládání tří skupin spotřebičů. Při překročení nastavené hodnoty proudu v kterékoli z měřených fází dojde k odpojení první skupiny spotřebičů. Přístroj zaznamená velikost úbytku proudu, který použije pro výpočet návratové meze. Dojde-li znovu k překročení hlídané hodnoty, je po 3 sekundách odpojena další skupina. Tato typová řada je určena pro objekty s převahou třífázových spotřebičů.
HJ113RX Shodné jako HJ103RX.
Varianta pro nepřímé měření.
HJ306RX Typová řada HJ306RX, HJ316RX měří proud ve všech třech fázích a má k dispozici tři nezávislé regulační kanály (pro každou fázi jeden) s možností ovládání dvou skupin spotřebičů na kanál. Při překročení nastavené hodnoty proudu v první fázi dojde k odpojení první skupiny spotřebičů v prvním regulačním kanálu. Dojde-li znovu k překročení této hodnoty je po 3 sekundách odpojena další skupina ve stejném regulačním kanálu. U druhé a třetí fáze je funkce stejná. Tato typová řada je určena pro objekty s převahou jednofázových spotřebičů.
HJ316RX Shodné jako HJ306RX.
Varianta pro nepřímé měření.

Zapojení HJ103RX:

BMR hlídač jističe HJ103 zapojení

Zapojení HJ306RX:

BMR hlídač jističe HJ306 zapojení